دومین نمایشگاه حمل و نقل دانش‌ بنیان اصفهان با حضور شرکت رایان پژوهان ژرف اندیش

بازدید مدیران شهرداری اهواز
دومین نمایشگاه حمل و نقل دانش‌ بنیان اصفهان
دومین نمایشگاه حمل و نقل دانش‌ بنیان اصفهان
دومین نمایشگاه حمل و نقل دانش‌ بنیان اصفهان با حضور شرکت رایان پژوهان ژرف اندیش
دومین نمایشگاه حمل و نقل دانش‌ بنیان اصفهان با حضور شرکت رایان پژوهان ژرف اندیش
دومین نمایشگاه حمل و نقل دانش‌ بنیان اصفهان با حضور شرکت رایان پژوهان ژرف اندیش
دومین نمایشگاه حمل و نقل دانش‌ بنیان اصفهان با حضور شرکت رایان پژوهان ژرف اندیش
دومین نمایشگاه حمل و نقل دانش‌ بنیان
دومین نمایشگاه حمل و نقل دانش‌ بنیان اصفهان با حضور شرکت رایان پژوهان ژرف اندیش
دومین نمایشگاه حمل و نقل دانش‌ بنیان اصفهان با حضور شرکت رایان پژوهان ژرف اندیش
دومین نمایشگاه حمل و نقل دانش‌ بنیان اصفهان
دومین نمایشگاه حمل و نقل دانش‌ بنیان اصفهان با حضور شرکت راژان
دومین نمایشگاه حمل و نقل دانش‌ بنیان اصفهان با حضور شرکت راژان
دومین نمایشگاه حمل و نقل دانش‌ بنیان اصفهان با حضور شرکت راژان
دومین نمایشگاه حمل و نقل دانش‌ بنیان اصفهان با حضور شرکت راژان

حضور پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 11 الی 14 اردیبهشت ماه 1403 در دانشگاه صنعتی اصفهان

3 5/ 5