بازدید مدیران شهرداری اهواز از نمایشگاه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حضور شرکت رایان پژوهان ژرف اندیش

بازدید مدیران شهرداری اهواز
بازدید مدیران شهرداری اهواز
بازدید مدیران شهرداری اهواز
بازدید مدیران شهرداری اهواز
بازدید مدیران شهرداری اهواز
بازدید مدیران شهرداری اهواز
بازدید مدیران شهرداری اهواز
بازدید مدیران شهرداری اهواز
بازدید مدیران شهرداری اهواز
بازدید مدیران شهرداری اهواز
بازدید مدیران شهرداری اهواز

11 5/ 4.6